منشأ گونه ها، 160 سال بعد

اثر سترگ داروین حقیقتاٌ کتابی انقلابی بود: زیست شناسی تکاملی، شاید مهم ترین شاخه زیست شناسی، زاده این اثر است و در زمان انتشارش عقاید سنتی در باب ماهیت موجودات زنده را که ریشه در تفکرات بزرگانی چون ارسطو و افلاطون داشتند را به چالش کشید.

از زمان انشارش، مشأ گونه ها افکار بسیاری متفکران را شکل داده و می دهد. در این نشست یک روزه به چرایی و چگونگی تأثیری درازناک و عمیق مشأ گونه ها برعقاید علمی خواهیم پرداخت.On the Origin of Species; 160 years later


Darwin’s magnum opus published in 1859 was truly a revolutionary work: arguably it spawned the most important branch of biology - evolutionary biology- and dethroned the long-held views, dating back to Plato and Aristotle, regarding the nature of living entities.

Origin has been a great influence on many thinkers since its publication. This one-day meeting is an attempt to discuss how and why Origin has had such a lasting impact on scientific thoughts.